Facebook nyereményjáték szabályzat 2024.01.15.

Nyereményjáték - szipercuccok.hu

A játék és a szervező

Jelen szabályzat a SZIPERcuccok.hu webáruház (üzemeltető: Szmulai Péter e.v., adószám: 69877683-2-30, www.szipercuccok.hu) (a továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/szipercuccok.hu) (a továbbiakban: Facebook-oldal) futó üzenőfali nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó  természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény  átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játék menete, szabályai, időtartama

 • A „SZIPERcuccok.hu webáruház” Facebook-oldal kedvelése és követése, ÉS
 • A nyereményjáték-poszt megosztása nyilvánosan a játékos saját Facebook-oldalán, ÉS
 • A nyereményjáték eredeti posztjában kommentben ismerősök megjelölése (minél több ismerős kerül megjelölésre, annál nagyobb a nyerési esély!).

A játék időtartama: 2024. január 15. – 2024. január 31.

Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremény: 4.990 Ft értékben 1 db gumiszalag készlet (3 db-os): https://szipercuccok.hu/termek/gumiszalag-keszlet-3-db/

Sorsolás és eredményhirdetés: 2024. február 2.

Nyeremény, nyertes

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes a fenti szabályok szerint kerül megállapításra.

A nyertes nevét a Szervező a Facebook-oldalon teszi közzé.

Pótnyertes hirdetése

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő üzenetre 24 órán belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

Nyertes értesítése

A nyertessel Facebook üzenetben kerül sor a kapcsolatfelvételre, ahol egyeztetésre kerülnek a nyeremény átvételének részletei.

A nyertes neve a Facebook-oldalon közzétételre kerül.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem az üzenetben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Nyeremény kézbesítése

A nyeremény átvételének részletei a nyertessel Facebook-üzenetben kerülnek egyeztetésre.

A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyereményt a Szervező a sikeres egyeztetést követően számított 3 munkanapon belül megküldi a nyertesnek. A kézbesítés kizárólag magyarországi címre vonatkozhat!

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a  nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem

Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem kerül továbbításra, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre kerülnek felhasználásra.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határidőig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban:

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

A nyertes személyes adatait a Szervező kizárólag a nyertessel történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremény sikeres átadása után törli.

Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a  céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

A Szervező fenntartja magának a  jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja  a Játékost a Játékból.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
2024. január 15.